Čerpání FKSP

Podmínky čerpání FKSP dle Přílohy č. 2 KS:

 

§ 4 Zařízení sloužící kulturnímu a sociálnímu rozvoji

 

Z tohoto paragrafu lze čerpat prostředky na tyto účely:

* financování kulturních, tělovýchovných a sportovních akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných zaměstnavatelem a odborovými organizacemi, včetně dopravy na tyto akce ve výši 100%, i případné odměny pořadatelům těchto akcí (odměny do maximální výše 6 000 Kč za akci),

* sportovní vybavení,

* náklady na rekreační zařízení (provoz, vybavení a případné ztráty),

* náklady na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců,

* společná setkání s důchodci. Lze přispět až do výše 300 Kč/osoba za rok.

Příspěvek na stravování je stanoven v jednotné výši dle ujednání v kolektivní smlouvě.

 

§ 7 Rekreace

 

Z tohoto paragrafu lze čerpat prostředky na tyto účely:

* rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních a zájezdy a rekreace organizované nebo spoluorganizované zaměstnavatelem a odborovými organizacemi, maximálně 60% z ceny rekreace či zájezdu nejvýše však 2000 Kč na zaměstnance za kalendářní rok. Příspěvek se neposkytuje důchodcům, s výjimkou jejich rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních.

Zaměstnancům, kteří se zúčastnili rekreačního pobytu v souvislosti s přepadením, lze poskytnout navíc příspěvek na tuto rekreaci až do výše 2.000,- Kč a uhradit rehabilitaci v rámci rekreace do výše 2.500,- Kč.

U rekreací do vybraných rekreačních zařízení, ve kterých je poskytován příspěvek z centralizovaných prostředků, se příspěvek z regionálních prostředků neposkytuje.

Ve vybraných rekreačních zařízeních na území regionu Severní Morava lze poskytnout příspěvek podle přílohy č. 3.

* Příspěvky na zajištění zejména zdravotní péče včetně rehabilitační léčby poskytované v rámci tohoto paragrafu a to formou poukázek ve výši 250,- Kč na každého zaměstnance, poukázky budou distribuovány podle stavu zaměstnanců k datu 30.4.2015 nejpozději do konce června,

* příspěvky na zajištění zejména zdravotní péče včetně rehabilitační léčby poskytované v rámci tohoto paragrafu, a to formou poukázek podle části II odst. 6 Přílohy 2 KS ve výši 500,- Kč na každého zaměstnance se zdravotním postižením v prvním, druhém anebo třetím stupni invalidity,

* na individuální dětský tábor pro každé dítě zaměstnance (příspěvek bude poskytnut na dítě do 16ti let věku, které končí školní docházku v měsíci červnu příslušného kalendářního roku) maximálně ve výši 1 200,- Kč na každé dítě za kalendářní rok.

 

* Příspěvek z FKSP na dětský tábor a rekreaci bude poskytnut bez žádosti, pouze na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktury na akce (individuální rekreace, dětské tábory) zasílá dodavatel (cestovní kancelář, organizátor tábora atd.), nebo zaměstnanec po jejich obdržení či převzetí, bezodkladně na adresu:

 

Česká pošta, s.p. , Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava

 

* Přehled povinných údajů, které je nutné na faktuře uvádět:


Fakturační adresa: Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1 IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983

 

Faktura musí vždy obsahovat jméno zaměstnance, osobní číslo a označení příslušného regionu.

Faktura na dětské tábory musí vždy obsahovat, kromě údajů o zaměstnanci a regionu, jméno dítěte, rok jeho narození a termín konání akce (pozn. příspěvek na dětské tábory lze čerpat pouze na akce konané v období prázdnin).

 

 

§ 8 Kultura a tělovýchova

 

Z tohoto paragrafu lze čerpat prostředky na tyto účely:

* hromadný nákup vstupenek na sportovní a kulturní akce vybrané na základě dohody zaměstnavatele a odborových organizací (úhrada bude činit maximálně 50% ceny vstupenky, nejvýše však 500 Kč na zaměstnance za kalendářní rok),

 

§9 Sociální výpomoci a půjčky

 

Z tohoto paragrafu lze čerpat prostředky na tyto účely:

* jednorázová sociální výpomoc do výše 15 000,- Kč, pouze jednou za kalendářní rok pro jednoho zaměstnance,

* bezúročná půjčka do výše 20 000,- Kč v případě mimořádné situace (např živelná pohroma apod.).

V těchto případech je nutná žádost zaměstnance, potvrzená přímým nadřízeným a zaslaná na adresu odborové organizace nebo zástupci zaměstnavatele, kteří o žádosti spolurozhodují. Výpomoci jsou poskytovány mimořádně, v tíživé sociální situaci zaměstnance, posuzují se individuálně a nelze na ně uplatňovat právní nárok. 

Novinky