Aktuálně

Vážení zaměstnanci.

Od 1.1.2019 není u České pošty s.p. uzavřena kolektivní smlouva. Pro zaměstnance budou platit vydané vnitřní předpisy zaměstnavatelem bez nutného souhlasu odborů. Měli jsme možnost vnitřní předpisy připomínkovat tak, aby tyto předpisy obsahovaly stejné výhody jako stará kolektivní smlouva.
Uvádíme malé shrnutí a postoje OHZ k průběhu započatého kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem.
30. 7. 2018 zaměstnavatel dle svého prohlášení zahájil kolektivní vyjednávání zasláním návrhu nové kolektivní smlouvy 8 odborovým organizacím, které u něj působící namísto 9.
Zde nastal první problém, v tu dobu u zaměstnavatele působila a stále působí organizace NOS ČP (Nezávislý odborový sněm České pošty), které zaměstnavatel protizákonně na základě svých domněnek a spekulací ukončil činnost (Údajně neměl dostatek členů pracujících u ČP) Zaměstnavateli tato spekulace vůbec nepřísluší a je v rozporu se zákoníkem práce a Listinou práv a svobod. Porušuje dokonce mezinárodní odborové úmluvy.
Dodržování tohoto zákona bohužel respektovalo pouze několik odborových organizací! Škoda, že mezi nimi nebyla ta organizace, která byla před lety v naprosto stejné situaci, kdy byla protizákonně neuznávaná k působení na ČP. Kdo jiný by měl podpořit jiné odbory než ti, co měli podobné zkušenosti!
Tím, že neodeslal všem 9 odborovým organizacím návrh nové kolektivní smlouvy nemohlo být dle Zákona o kolektivním vyjednávání (2/1991sb. §8 odst. a ) kolektivní vyjednávání zahájeno a fakticky nezačalo, ačkoli to zaměstnavatel tvrdil a odbory OS ZPTNS také.

Dne 1. 11. 2018 udělalo NOS ČP vstřícný krok a nad rámec zákonem daných povinností vyhovělo požadavkům ze strany zaměstnavatele k prokázání své působnosti na České poště s.p. a předložilo notářský zápis, kde prokazuje svojí oprávněnou působnost na ČP. Dne 5. 11. 2018 dostala návrh nové kolektivní smlouvy organizace NOS ČP od zaměstnavatele. Tímto dnem začalo kolektivní vyjednávání mezi odbory a zaměstnavatelem.
Odborové organizace jednaly vzájemně o novém návrhu kolektivní smlouvy, aby nalezly společnou shodu a vytvořily společný návrh, protože v kolektivním vyjednávaní musí odborové organizace vystupovat jednotně.
Největší neshody mezi odborovými organizacemi panují v navýšení mzdy, příplatcích za směnnost, ve výši hodnoty stravenky a ve způsobu rozdělení a čerpání prostředků z FKSP.
Do dnešního dne trvá v těchto věcech rozpor, neboť nejsme schopni dojít ke společné shodě. Zaměstnavateli nebyl předložen společný návrh odborů.
Neznamená to, že se jedná o blokování KV ze strany kterékoliv odborové organizace, jak to některé odborové organizace prezentují na sociálních sítích a nástěnkách nebo formou vnitropodnikové pošty. Kolektivní smlouva je vždy výsledkem dohody všech stran, které ji uzavřou. Jiná varianta není dle zákona možná.
Naše organizace několikrát vyzývala ke společnému jednání odborů, bohužel vždy s negativní odpovědí nebo dokonce s absolutním nezájmem vůbec odpovědět ze strany některých odborových organizací. Je těžké jednat s někým, kdo jednat nechce. Anebo jedná direktivně stylem: „já to tam nechci, tak to tam nebude“!! Naše zkušenost se zástupcem OS ZPTNS PKOV. A když jednat chce, tak pouze za podmínek, že bude přijat jeho návrh viz. OS ZPTNS PKOV.

Zaměstnavatel navrhl na jednání dne 7. 11. 2018 prodloužení stávající KS s podmínkou:
1. Navýšení hodnoty stravenky na 75,-Kč od 1. 4. 2019
2. Změna participace odborů na vyjednávání interních předpisů k odměňování z režimu dohody na režim projednání
3. Aktualizace výše minimální mzdy v tarifních stupních dle KS
S prodloužením za těchto podmínek jsme nemohli souhlasit z těchto důvodů:
Bod 1: Stravenka v hodnotě 75,- Kč je v dnešní době nedostatečná a v našem návrhu kolektivní smlouvy požadujeme stravenku v hodnotě 118,- Kč (Nejvýhodnější daňová odpočitatelná položka pro zaměstnavatele pro rok 2018) V roce 2019 bude vyšší.
Bod 2: Vnímáme otázky týkající se mzdy a odměňování jako nejdůležitější předpisy u zaměstnavatele a tím jsme se nemohli vzdát nároku do těchto předpisů zasáhnout formou dohody. Režim projednání by umožnil zaměstnavateli vydat tyto předpisy i v neshodě s odbory.
Bod 3: Zaručenou mzdu v jednotlivých tarifních stupních určuje vládní nařízení. Zaměstnavatel by se měl tímto vládním nařízením, které se každoročně mění řídit v zájmu zaměstnanosti, stabilizace podniku a tyto hodnoty upravit podle něj. Pokus o to, řídit se minimální mzdou by značně znevýhodnil zaměstnance v nižších typových pozicích.
Za OHZ se neztotožníme s výši mezd, které do této doby ČP poskytovala se souhlasem některých odborových organizací obcházením kolektivní smlouvy formou odměn. Vždy jsme se ohrazovali proti navýšení průměrem, naše návrhy byli zcela konkrétní pro každého zaměstnance v dané typové pozici.
Náš návrh v rámci kolektivního vyjednávání je 5 000,- Kč hrubého do tarifní mzdy. (Stejný za další odborové organizace: SOS-21, NOS ČP a OSPEA ) oproti návrhu 3 000,- Kč za strany:OS ZPTNS PKOV, FVZ,OSD, SOSAD, POLICIE.

Další jednání je plánováno na 15.1.-16.1.2019. Na jednání je pozván ministr vnitra.O průběhu vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku.
Z jednání se momentálně tvoří vyjádření, které zveřejníme.

 

Vážení zaměstnanci.

Je nutné uvést na pravou míru prohlášení paní Budweiserové z odborů OS ZPTNS a zaměstnavatele ohledně kolektivního vyjednávání a rozdělení financí z FKSP, které obdržely pražské a další pošty prostřednictvím zaslaného e-mailu. Popisují nám tu průběh jednání zaměstnavatele a odborů, který byl v reálu zcela jiný. Důkazem jsou vytvořené a podepsané zápisy z celého dne, kdy všichni účastníci jednání tyto zápisy na místě podepsali a mimo jiné souhlasili s jejich obsahem. Na základě těchto dokumentů si každý zaměstnanec zcela jistě sám udělá představu o tom, kdo a jakým způsobem ho zastupuje na nejvyšší možné úrovni při kolektivním vyjednáváním se zaměstnavatelem.

Paní Budweiserová tendenčně informuje, záměrně poškozuje a pomlouvá další odborové organizace svým prohlášením, které je nepravdivé v obsahové části, a hlavně se naprosto rozchází s vyjádřením v zápisech, které sama podepsala na jednání. V průběhu jednání se objevila další dosud nevyjasněná otázka na působnost odborové organizace Přerov. 

Zaměstnavatel pak neuvádí podstatnou jím navrženou změnu. Tou je, že se zcela ruší regionální rozdělení FKSP a zaniká. FKSP se centralizuje za jasně daných pravidel z rozpočtu. Zaměstnavatel dále neuvádí, že samotný nový návrh byl odborům představen v den zahájení jednání a to dne: 15.1.2019. Původní návrh zaměstnavatele byl totiž odbory OHZ, SOS-21, NOS ČP odsouhlasen a podporován. Není možné, aby se odbory rozhodly v den jednání bez řádného projednání nové situace ve svých výborech a ihned podepsaly tento návrh.

V samotných zápisech z 15.1.-16.1.2019 naleznete naprosto přesně, jak která odborová organizace souhlasila nebo naopak nesouhlasila s navrženými změnami v FKSP a co bylo důvodem nesouhlasu. Je zde přesně zaznamenáno vyjádření jejich zástupců a postoje k dané problematice.

Samotná kolektivní smlouva je fázi jednání mezi zaměstnavatelem a odbory, kdy se jednotlivé části připomínkují a doplňují. Aktuální stav k datu 16.1.2019: Je projednáno 9 stran dokumentu po část IV. Tyto stránky byly řádně podepsány všemi zástupci a rozpory zaznamenány. Další termín jednání nebyl zaměstnavatelem určen.

 

předseda OHZ

Dvorský Evžen

Zápis z kolektivního vyjednávání

15.1.2019

16.1.2019

Novinky